Група услуги Наименование на административна услуга Опции
1 Административни услуги
Издаване на удостоверение за наследници
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
Заяви
2 Административни услуги
Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
Заяви
3 Административни услуги
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
Заяви
4 Административни услуги
Издаване на преписи на удостоверения или на препис – извлечения от съставени актове за гражданско състояние
Заяви
5 Административни услуги
Издаване на удостоверение за семейно положение
(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 6;Нар. № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удост. въз основа на РН – чл. 13)
Заяви
6 Административни услуги
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
(ЗГР - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 12;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 14)
Заяви
7 Административни услуги
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
(ЗГР - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 2;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 7;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удост. въз основа на РН – чл. 15)
Заяви
8 Административни услуги
Издаване на удостоверение за родените от майката деца
(ЗГР – чл.24, ал.1 във връзка със Закона за семейни помощи за деца - чл.6;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 12;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 16)
Заяви
9 Административни услуги
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
(ЗГР - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1, във връзка с чл. 5, т. 1;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т.2;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 18)
Заяви
10 ТСУ
Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
Заяви
11 ТСУ
Издаване на удостоверение за търпимост
Заяви
12 ТСУ
Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
Заяви
13 ТСУ
Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
Заяви
14 ТСУ
Издаване на скица на недвижим имот
Заяви
15 ТСУ
Издаване на виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ
(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)
Заяви
16 Декларации
Подаване на декларация по чл.116 от ЗТ
Заяви
17 Декларации
Декларация за определяне на таксата за битови отпадъци, според количеството им
Заяви
18 Декларации
Заявление за определяне на таксата за битови отпадъци, според количеството им
Заяви
19 Общинска собственост
Отписване на имот,като общински, от актовите книги за общински имоти
(чл. 62, ал.4 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.)
Заяви
20 Общинска собственост
Заявление за справка по акт за общинска собственост
(чл.54, ал.6, т.6.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян.)
Заяви
21 Общинска собственост
Категоризиране на заведение за хранене и развлечение
(Чл.10, ал.3 от Закона за туризма; Раздел I , т.3 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.)
Заяви
22 Общинска собственост
Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване
(Чл.10, ал.3 от Закона за туризма;Раздел I , т.1 и т.2 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.)
Заяви
23 Общинска собственост
Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници
(Чл.24 от Наредба № 34/06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници на Министъра на транспорта;чл.54, ал.6, т.6.6 и т.6.7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян.)
Заяви
24 Местни данъци и такси
Искане за издаване на документи
(Чл.3, чл.14, ал.1, чл.41, във връзка с чл.29, ал.1, чл.110, ал.1, т.12 във връзка с чл.14 и чл.54 и чл.110, ал.1, т.13 от ЗМДТ)
Заяви