ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
ЗГР - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 12;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 14
ЗАЯВЛЕНИЕ
от
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЕМЕЙСТВОТО МИ СЕ СЪСТОИ ОТ:
/съпруга/а и деца до 18 години/

Собствено, бащино и фамилно име
Роден (а) на
Родство
Постоянен адрес
Да послужи пред: 
Дата: 22.10.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 2 лв 3 дни
Бърза 3 лв 2 дни
Експресна 4 лв в рамките на работния ден
Необходими документи
Наименование
Лична карта
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин:
Електронен документ:


Хартиен документ:
Моля потвърдете: