ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
ЗГР - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 2;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 7;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удост. въз основа на РН – чл. 15
ИСКАНЕ
от
за издаване на удостоверение за родствени връзки
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
Гражданство
Декларирам, че съм в родствени връзки с:

Собствено, бащино и фамилно име
ЕГН
Родство
Местожителство
Удостоверението за Родствени връзки ще ми послужи пред:
Дата: 22.10.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 2 лв 3 дни
Бърза 3 лв 2 дни
Експресна 4 лв в рамките на работния ден
Необходими документи
Наименование
Лична карта
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин:
Електронен документ:


Хартиен документ:
Моля потвърдете: