ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
ЗГР - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1, във връзка с чл. 5, т. 1;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т.2;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 18
ЗАЯВЛЕНИЕ
от
за издаване на удостоверение за идентичност на имена
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
Желая да ми бъде издадено удостоверение за идентичност на имената, с които съм записан/а в документа за самоличност :  
и имената, с които съм записан/а в следните документи:  
Декларирам, че са имена на едно и също лице.
Същото ми е необходимо за:
Дата: 22.10.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 3 лв 3 дни
Бърза 4.5 лв 2 дни
Експресна 6 лв в рамките на работния ден
Необходими документи
Наименование
Лична карта
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин:
Електронен документ:


Хартиен документ:
Моля потвърдете: