ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН
ИСКАНЕ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ
от
Име:
Адрес за кореспонденция:
ЕГН/ЛНЧ или Служебен № от регистъра:
Номер на документа за самоличност:
Издадена от:
Издадена на:
За юридическо лице или едноличен търговец:
Булстат:
Моля,да ми бъде издаден следния документ:
Удостоверение за декларирани данни
Удостоверение за платен данък върху наследство
Служебна бележка
Копие от данъчна декларация по чл  от  за година
Други документи
Искането удостоверение ми е необходимо за връзка с
Дата: 22.10.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена за копие от подадена данъчна декларация - 3,00 От 1 до 7 дни
Обикновена за удостоверение за наличие или липса на задължения по местните данъци и такси - 2,00 От 1 до 7 дни
Обикновена за удостоверение за декларирани данни - 2,00 От 1 до 7 дни
Обикновена за разпечатка за задължения по местни данъци и такси - 2,00 От 1 до 7 дни
Обикновена за удостоверение за платен данък върху наследствата - 1,00 От 1 до 7 дни
Обикновена за дубликат от квитанция за платен данък - 1,00 От 1 до 7 дни
Необходими документи
Наименование
Пълномощно
Когато декларацията се подава от лице, различно от данъчно задълженото
Документ за самоличност
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Заявката трябва да бъде подписана електронно
Моля потвърдете: