ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН
ЗАЯВЛЕНИЕ
за отписване на имот, като общински,от актовите книги за общинските имоти
от
Собствено име
Презиме
Фамилия
Живущ в:
Град/Село:
Ж.К./Ул.:
№:
Вход:
Етаж:
Апартамент:
Телефон:
Желая, на основание приложените по-долу документи, да ми бъде издадена заповед за отписване от актовите
книги за общинските имоти на недвижим имот, находящ се в гр./с. 
,Община Троян, съставляващ поземлен имот с идентификатор: 
по кадастралната карта на гр./с.: 
Дата: 22.10.2017 г.
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Заявката трябва да бъде подписана електронно
Моля потвърдете: