ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН
ЗАЯВЛЕНИЕ
за справка по акт за общинска собственост
от
Собствено име
Презиме
Фамилия
Живущ в:
Град/Село:
Община:
Ж.К./Ул.:
№:
Вход:
Етаж:
Апартамент:
Телефон:
Желая, да ми бъде направена справка по акт за общинска собственост за недвижим имот
находящ се в гр./ с. 
,Община Троян, съставляващ поземлен имот с идентификатор: 
по кадастралната карта на гр./с.: 
Справката ми е необходима за да ми послужи пред:
Дата: 22.10.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 1,00 лев на страница 10 дни
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Заявката трябва да бъде подписана електронно
Моля потвърдете: