ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН
З А Я В Л Е Н И Е
ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
от
Име Презиме Фамилия:
Булстат:
ЕГН:
Представител на:
Данъчен №:
Адрес на управление:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Ж.К./кв.:
Улица:
№:
Блок:
Вход:
Етаж:
Апартамент:
Телефон:
Факс/Телекс:
Заведение за хранене и развлечение,подлежащо на категоризиране:
Адрес на туристическия обект (населено място,булевард/площад/улица,№,телефон/и):
Вид на обекта:
Категория,за която се кандидатства:
Общ брой места за сядане:
Дата: 22.10.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена над 300 места за сядане - 1400 30 работни дни
Обикновена от 151 до 300 места за сядане - 940 30 работни дни
Обикновена от 51 до 150 места за сядане - 500 30 работни дни
Обикновена от 21 до 50 места за сядане - 250 30 работни дни
Обикновена до 20 места за сядане - 110 30 работни дни
Необходими документи
Наименование
Декларация на основание чл.50, ал.3, т.2 от Закона за туризма
Изтеглете декларацията <a href="assets/services/docs/doc35-2.doc">тук</a>
Нотариално заверено пълномощно
когато заявлението се подава от пълномощник-оригинал
Копие от договора за наем или друг договор
от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта
Документ,удостоверяващ въвеждането в експлоатация на обекта
(по служебен път)
Копия от документи за собственост на обекта
Формуляр за определяне на категорията на обекта-по образец
Изтеглете образецът <a href="assets/services/docs/doc36-2.doc">тук</a>
Копия от документите удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на управителя на туристическия обект
Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта
Изтеглете образецът <a href="assets/services/docs/doc36-1.doc">тук</a>
Удостоверение,че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност
оригинал или заверен препис(по служебен път)
Удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето
или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност-оригинал или заверен препис(по служебен път)
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Заявката трябва да бъде подписана електронно
Моля потвърдете: