ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН
З А Я В Л Е Н И Е
ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ
от
Име Презиме Фамилия:
Булстат:
ЕГН:
Представител на:
Данъчен №:
Адрес на управление:
Община:
Пощенски код:
Населено място:
Ж.К./кв.:
Улица:
№:
Блок:
Вход:
Етаж:
Апартамент:
Телефон:
Факс/Телекс:
Средство за подслон или място за настаняване, подлежащо на категоризиране:
Адрес на туристическия обект (населено място,булевард/площад/улица,№,телефон/и):
Вид на обекта:
Категория,за която се кандидатства:
Брой стаи:
Дата: 22.10.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена За категоризиране на места за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи - за едно легло в туристическа хижа - 10 30 работни дни
Обикновена За категоризиране на места за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи - за едно легло в самостоятелна стая - 10 30 работни дни
Обикновена За категоризиране на места за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи - над 100 стаи - 5000 30 работни дни
Обикновена За категоризиране на места за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи - от 61 до 100 стаи - 2500 30 работни дни
Обикновена За категоризиране на места за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи - от 40 до 60 стаи - 940 30 работни дни
Обикновена За категоризиране на места за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи - от 21 до 40 стаи - 500 30 работни дни
Обикновена За категоризиране на места за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи - до 20 стаи - 250 30 работни дни
Обикновена За категоризиране на средства за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища - над 500 стаи - 5000 30 работни дни
Обикновена За категоризиране на средства за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища - от 301 до 500 стаи - 2750 30 работни дни
Обикновена За категоризиране на средства за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища - от 151 до 300 стаи - 1870 30 работни дни
Обикновена За категоризиране на средства за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища - от 31 до 150 стаи - 1000 30 работни дни
Обикновена За категоризиране на средства за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища - до 30 стаи - 500 30 работни дни
Необходими документи
Наименование
Декларация на основание чл.50, ал.3, т.2 от Закона за туризма
Изтеглете образецът <a href="assets/services/docs/doc35-2.doc">тук</a>
Нотариално заверено пълномощно
ако заявлението се подава от пълномощник-оригинал
Копие от договора за наем или друг договор
от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта
Документ,удостоверяващ въвеждането в експлоатация на обекта
Копия от документи за собственост на обекта
Формуляр за определяне на категорията -по образец
Изтеглете образецът <a href="assets/services/docs/doc37-2.doc">тук</a>
Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на управителя
на туристическия обект
Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта
Изтеглете образецът <a href="assets/services/docs/doc37-1.doc">тук</a>
Удостоверение,че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност
оригинал или нотариално заверено копие
Удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето
оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Заявката трябва да бъде подписана електронно
Моля потвърдете: