ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на разрешение за извършване таксиметров превоз на пътници
от
Име:
Управител на:
Община:
Населено място:
Адрес:
Телефон:
ЕИК:
Желая, да ми бъдат издадени разрешения за извършване таксиметров превоз на пътници на територията на Община Троян за следните автомобили:
№ по ред:
Регистрационен № на превозното средство:
Марка:
Марка:
Таксиметровият превоз на пътници ще се осъществява и от водачи, извършващи дейността за своя сметка,
от името на превозвача 
със следните от изброените по-горе автомобили, а именно:
Регистрационен № на превозното средство:
Име, презиме и фамилия на водача:
ЕГН:
Дата: 22.10.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 10 лв. на стикер;<br />За всеки автомобил - 10 30 дни
Необходими документи
Наименование
Удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения
за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по законов ред
Копия на Удостоверенията “водач на лек таксиметров автомобил”
за всяко лице
Карта за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил
към протокол за периодичен преглед за техническа изправност
Копие на Удостоверение за регистрация
за извършване на таксиметров превоз (Лицензия) и списък към него с допълнение
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Заявката трябва да бъде подписана електронно
Моля потвърдете: