ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН
СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма
от
Туристически обект:
 
Адрес:
 
Капацитет:
№ и дата на удостоверението за определяне на категория :
Брой стаи:
бр.
Брой легла:
бр.
Номер:
Дата:
Извършващ дейността:
Наименование на физическото или юридическото лице:
 
Посочете трите имена на управителя или на упълномощен от него представител:
 
Адрес на управление:
 
ЕИК
Телефон/Факс
Електронна поща
Електронен адрес
Декларирам, че:
За периода от дата    до дата   
Реализирани нощувки:
Размер на тур. данък в лв.
Дължим тур. данък
Внесен тур. данък
Брой реализирани нощувки и брой туристи
Реализирани нощувки
Брой туристи /пренощували лица/
Реализирани нощувки
Брой туристи /пренощували лица/
Общо (българи и чужденци)
в т.ч. чужденци /ред 1 до ред 44/
Австралия
Австрия
Армения
Беларус
Белгия
Бразилия
Великобритания
Германия
Гърция
Грузия
Дания
Естония
Израел
Индия
Ирландия
Испания
Италия
Канада
Кипър
Китай
Латвия
Литва
Македония
Молдова
Норвегия
Полша
Румъния
Русия
САЩ
Словакия
Словения
Сърбия и Черна гора
Турция
Украйна
Унгария
Финландия
Франция
Холандия
Хърватска
Чехия
Швейцария
Швеция
Япония
други държави
Декларирам, че представлявам лицето, посочено в декларацията и че посочените в настоящата справка - декларация данни отговарят на истината.
Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни.
Изготвил:
Дата: 22.10.2017 г.
Прилагам следните документи:
Моля потвърдете: