ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4
ЗАЯВЛЕНИЕ
от
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
Съпруг/а
Собствено
Бащино
Фамилно
ЕГН
Гражданство
Месторождение
Местоживеене /община, населено място, област/
Моля да ми бъде издадено удостоверение за сключен граждански брак - дубликат.
Бракът е сключен на дата в гр. Троян:
Дубликатът ще послужи пред властите в:
 
След брака съпругата е
Приела фамилията 
Запазила фамилията 
Добавила към фамилията 
Дата: 22.10.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 4.00 лв 3 ден
Бърза 6.00 лв 1 ден
Експресна 8.00 лв в рамките на работния ден
Необходими документи
Наименование
Лична карта
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин:
Електронен документ:


Хартиен документ:
  • на следния адрес: като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка
Моля потвърдете: