ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН
Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
ЗАЯВЛЕНИЕ
от
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
док. за собстеност/договор за наем
Лице 2
Собствено
Бащино
Фамилно
Роден(а) на
Гражданство
Месторождение
Местоживеене /община, населено място, област/
док. за собстеност/договор за наем
Желая да ми/ни бъде издадено удостоверение за степен на завършеност на строеж:
 
в имот №
п-л №
в кв. №
гр./с
мест/маx
община
Адрес
Удостоверението ми/ни е необходимо да послужи пред:
 
Приложения
Документ за собственост : 
Строително разрешение 
Акт обр.14 за приемане на конструкцията 
Удостоверение за актуално състояние (само за фирми): 
Дата: 22.10.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 20.00 лв 14 ден
Необходими документи
Наименование
Удостоверение за актуално състояние (само за фирми)
Акт обр. 14 за приемане на конструкцията
Строително разрешение
Документ за собственост
Документ за платена такса
Платежно нареждане или друг документ, удостоверяващ, че таксата е платена
Лична карта
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин:
Електронен документ:


Хартиен документ:
Моля потвърдете: