ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН
Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
ЗАЯВЛЕНИЕ
от
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
док. за собстеност/договор за наем
Лице 2
Собствено
Бащино
Фамилно
Роден(а) на
Гражданство
Месторождение
Местоживеене /община, населено място, област/
док. за собстеност/договор за наем
Желая да ми (ни) бъде издадено удостоверение за идентичност за имота между документа/тите/ за собственост и сега действащия план на:
 
По силата на приоложения документ съм(сме) собственик(ци)
в имот №
п-л №
в кв. №
по плана на гр./с
мест/маx
община
намиращ се на адрес
Удостоверението ми/ни е необходимо да послужи пред:
 
Приложения
Документ за собственост : 
Скица по действащия план (№/дата) 
Дата: 22.10.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 20 лв 10 ден
Бърза 30 лв 5 ден
Експресна 40 лв 2 ден
Необходими документи
Наименование
Скица по действащ план
Документ за собственост
Лична карта
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин:
Електронен документ:


Хартиен документ:
Моля потвърдете: