ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН
Издаване на скица на недвижим имот
ЗАЯВЛЕНИЕ
от
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
док. за собстеност/договор за наем
Лице 2
Собствено
Бащино
Фамилно
ЕГН
Гражданство
Месторождение
Местоживеене /община, населено място, област/
док. за собстеност/договор за наем
По силата на приоложения документ съм(сме) собственик(ци) (имаме(е) право на строеж)
в имот №
п-л №
в кв. №
по плана на гр./с
мест/маx
община
намиращ се на адрес
Желая да ми(ни) се издаде скица от регулационния(кадастралния) план за имота ми(ни), която ми е необходима за:
Приложения
Документ за собственост : 
Решение на Комисия за ОПС 
Решение 
Удостоверение за наследници : 
Дата: 22.10.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 30 лв 10 ден
Бърза 45 лв 5 дни
Експресна 60 лв 2 дни
Необходими документи
Наименование
Удостоверение за наследници
Решение
Посочете номер и дата
Решение на Комисия за ОПС
Посочете номер и дата
Документ за собственост
Лична карта
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин:
Електронен документ:


Хартиен документ:
Моля потвърдете: