ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН
Издаване на виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ
Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4
ЗАЯВЛЕНИЕ
от
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
док. за собстеност/договор за наем
Лице 2
Собствено
Бащино
Фамилно
Роден(а) на
Гражданство
Месторождение
Местоживеене /община, населено място, област/
док. за собстеност/договор за наем
Лице 3
Собствено
Бащино
Фамилно
Роден(а) на
Гражданство
Месторождение
Местоживеене /община, населено място, област/
док. за собстеност/договор за наем
Желая да ми бъде издадена виза за:
 
в имот №
п-л №
в кв. №
гр./с
мест/маx
община
Адрес
Удостоверението ми/ни е необходимо да послужи пред:
 
Дата: 22.10.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 30 лв 14 ден
Необходими документи
Наименование
Оригинална скица за проектиране
Документ за собственост
Лична карта
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин:
Електронен документ:


Хартиен документ:
Моля потвърдете: